پر انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل

پر: انرژی پاکستان بزرگراه پاکستان بین الملل پاکستان شورشی بلوچستان پاکستان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهم ماشین از اشتغال چقدر است ؟

براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخر امسال سهم صنعت ماشین از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.

سهم ماشین از اشتغال چقدر است ؟

سهم ماشین از اشتغال چقدر است ؟

عبارات مهم : ماشین

براساس آینده نگری وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخر امسال سهم صنعت ماشین از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، صنعت ماشین و قطعه سازی از صنایع اشتغال زا در کشور است به گونه ای که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنایع است.

سهم ماشین از اشتغال چقدر است ؟

در این زمینه با توجه به برنامه های دولت تدبیر و امید جهت زیاد کردن اشتغال و ایجاد شغل در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه زیاد کردن تولید ماشین و به طبع آن رشد اشتغال در شرکت های خودروسازی، قطعه سازی و صنایع وابسته را در دستور کار قرار داده است.

در این زمینه این وزارتخانه در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” آینده نگری کرده که در امسال سهم صنعت ماشین از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد برسد. همچنین برآورد می شود در امسال صنعت ماشین ۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و سه درصد ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی را به خود تخصیص داده شده است دهد.

براساس پیش‌بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا آخر امسال سهم صنعت ماشین از اشتغال بخش صنعت به ۱۲ درصد خواهد رسید.

صنعت ماشین در اقتصاد جهانی از عوامل رشد اقتصادی در کشورها بوده و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود تخصیص داده شده است داده است.

وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ را انتشار داده است که در آن راهبردهای این وزارتخانه جهت توسعه بخش صنعت کشور آینده نگری شده است هست. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت ماشین راهکارهای توسعه و تقویت صنعت ماشین و قطعه در حوزه های متفاوت مرتبط آینده نگری شده است است.

سهم ماشین از اشتغال چقدر است ؟

واژه های کلیدی: ماشین | اشتغال | برنامه | برنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs